O2O的店老闆超級成功學

由於互聯網科技的興起,許多實體通路在經營上遇到了更多的困難,如何才能夠守住營運,並且在運用O2O的全通路思維進行流程的改變,這是在這裡我們要跟大家一起探討的。
目前規劃以下的主題內容,陸續在這裡跟大家交流!

1.          O2O對店營運的衝擊

2.          店老闆面對O2O時該有的心態

3.          店老闆的O2O新思維

4.          O2O在店營運的價值主張

5.          O2O的營運藍圖

6.          O2O的店營運模式

7.          O2O的全通路交易模式